AVG en Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend  Zhong Acupuncturist en BATC Natuurgeneeskundig Therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Natuurlijk doe ik mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met  jouw persoonlijke en medische gegevens.
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
 • ik een wettelijke geheimhoudingsplicht heb (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing e/o visitatiebezoek beroepsvereniging.
 • een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Deze gegevens zijn voor mijn boekhouder en jouw zorgverzekeraar inzichtelijk.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven – zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist – 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota bij eventuele vergoeding kan declareren bij jouw zorgverzekeraar. Het gaat om de volgende gegevens:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • de datum van de behandeling en datum van facturatie
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Acupunctuur’ of ‘Natuurgeneeskundig consult’.
 • de kosten van het consult

TUCHTREGELING EN KLACHTEN

De therapeut is onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de KAB (klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen).

Het geniet de voorkeur om klachten in eerste instantie te bespreken met de therapeut. Indien de cliënt en therapeut geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de cliënt zich richten tot het KAB. http://www.kab-klachten.nl/